گروه اهرم ها

اهرم ها

اهرم نوع اول(RFE): تکیه گاه بین نیروی مقاوم ونیروی محرک است.

مثال:جک ماشین – الاکلنگ – قیچی

مزیت = 1

بازوی محرک = بازوی مقاوم

LR=LE

مزیت بزرگتر از 1

بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم

LR   LE

مزیت کوچکتر از 1

بازوی محرک کوچکتر ازبازوی مقاوم

LR   LE

 

گروه اهرم ها

اهرم ها

اهرم نوع دوم(FRE):نیروی مقاوم بین تکیه گاه ونیروی محرک است.

مثال: فرغون – در بازکن نوشابه

 

مزیت مکانیکی همیشه بیشتر از 1 است. یعنی: نیرو را افزایش می دهد.

گروه اهرم ها

اهرم ها

اهرم نوع سوم(FER):نیروی محرک بین تکیه گاه ونیروی مقاوم است.

مثال:جارو فراشی – راکت تنیس – استخوان های بازو وساعد – انبر

 

مزیت مکانیکی همیشه کمتر از 1 است.

گروه اهرم ها

قرقره ها

 

قرقره ثابت: (نوعی اهرم نوع اول)    

 

نکته:این نوع قرقره جهت نیرو را تغییر می دهد.

 

 

 

 

 

 

                    نیروی وزن با نیروی نیروسنج برابر است. 

گروه اهرم ها

قرقره ها

 

قرقره متحرک: (نوعی اهرم نوع دوم)

 

 

نکته:مزیت مکانیکی 2 است.نیرو را دو برابر می کند.

گروه اهرمها

چرخ ومحور

چرخ ومحور: (نوعی اهرم نوع اول) مثال:پیچ گوشتی– فرمان اتومبیل–عقربه ساعت–چرخ عقب دوچرخه

*معمولا نیروی محرک را به چرخ ونیروی مقاوم را به محور وارد می کنند(مزیت بیشتراز 1)

 


شعاع(قطر)چرخ

نیرویی که برمحور وارد میشود

شعاع(قطر)محور

نیرویی که برچرخ وارد میشود

مزیت مکانیکی

 

 

 

 

 

 

 

نکته:معمولا نیروی محرک را به چرخ ونیروی مقاوم را به محور وارد می کنند.(مزیت مکانیکی بیشتراز 1)

گروه سطح شیب دار

سطح شیب دار

سطح شیب دار : با نیروی کم اما با مسافت طولانی جسمی را بالا بکشیم.

 

 

                                                        

 

 

                      نیروی مقاوم همان وزن جسم روی سطح است.ونیروی محرک نیروی ما یا نیروسنج است.

                      هرچه طول نسبت به ارتفاع بیشتر شود نیروی محرک کمتری استفاده خواهد شد.

                      سوال: در دو سطح شیب دار سمت راست کدامیک مزیت مکانیکی بیشتری دارد چرا؟

                     

گروه سطح شیب دار

گوه

 

گوه:                              

                               اجزای گوه: طول – ضخامت

 

                             وسایل دارای ماشین گوه: قیچی(هرکدام از تیغه ها یک گوه است.)-نوک پیچ گوشتی

 

                                  ماشین گوه نوعی سطح شیب دار متحرک است.

گروه سطح شیب دار

پیچ

پیچ: سطح شیب داری است که به دور یک میله پیچیده شده است.

 

    اجزای پیچ:1)محیط پیچ    2)دنده پیچ(فاصله برجستگی های پیچ)      3)پای پیچ(فاصله دو دنده پیچ از هم)

 

 

ماشین پیچیده: از ترکیب چند ماشین ساده ماشین پیجیده یا مرکب بوجود می آید.مانند دوچرخه – قرقره مرکب –                                                            مته (گوه +پیچ)

+ نوشته شده توسط سنجابی در چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ و ساعت ۷:۱۵ قبل از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM